Різне

Сертифікат походження товару

20.09.2015

Сертифікат походження товару

Сертифікат про походження товарів — документ, що однозначно свідчить про країну походження товару і виданий компетентними органами або організацією даної країни або країни вивезення, якщо у країні вивезення сертифікат видається на підставі відомостей, отриманих з країни походження товарів. Якщо у сертифікаті про походження товарів відомості про країну походження товарів засновані на інших критеріях, ніж ті, які застосовуються в Російській Федерації (статті 31 і 32), країна походження визначається згідно з критеріями, що застосовуються в Російській Федерації.

Якщо сертифікат про походження товару не є належним чином оформленим (є підчистки, помарки або незавірені виправлення, відсутні необхідні підписи або печатки, відомості в сертифікаті, не дозволяють встановити їх відношення до декларованих товарів, у сертифікаті неоднозначно вказані країна походження товарів або критерії, на підставі яких зроблено висновок про країну походження товарів, якщо вказівка таких критеріїв є обов’язковим згідно з міжнародними договорами Російської Федерації чи законодавством Російської Федерації) або якщо були виявлені ознаки того, що сертифікат містить недостовірні відомості, митний орган має право звернутися до компетентних органів або організацій країни, які видали сертифікат про походження товару, з проханням подати додаткові документи або уточнюючі відомості.

В цілях проведення вибіркової перевірки митний орган має право звернутися до компетентних органів або організацій країни, які видали сертифікат про походження товару, з проханням подати додаткові документи або уточнюючі відомості. Проведення такої перевірки не перешкоджає випуску товарів на підставі відомостей про країну їх походження, заявлених при митному оформленні.

Сертифікат про походження товарів видається одночасно з митною декларацією та іншими документами при митному оформленні товарів.

Для країн-користувачів схемою преференцій походження товарів підтверджується сертифікатом форми «А». Для держав-учасниць Угоди про створення зони вільної торгівлі походження товарів підтверджується сертифікатом форми «СТ-1».

Митні органи надають тарифні преференції, передбачені для країн — користувачів схемою преференцій, щодо товарів, походження яких підтверджується сертифікатами про походження товарів форми «А» (далі — сертифікати), за умови заповнення граф сертифікатів відповідно до Правил.

Якщо заповнення граф сертифіката не відповідає Правилам, то застосовуються:

— до отримання результатів перевірки сертифікатів, заповнення граф яких не відповідає Правилам, ставки ввізного мита, встановлені для товарів, що походять з країн, у торгово-політичних відносинах з якими Російська Федерація передбачає режим найбільшого сприяння нації (далі — РНС). якщо є можливість визначити країну походження товарів за товаросупровідної документації, стандартам, сертифікатам якості організації-виробника маркуванні. а також якщо країна походження не встановлена, але немає ознак того, що країною походження товарів є країна, у торгово-політичних відносинах з якою Російська Федерація не передбачає РНС;

— до отримання результатів перевірки сертифікатів, заповнення граф яких не відповідає Правилам, збільшені вдвічі ставки ввізного мита, встановлені для товарів, що походять з країн, у торгово-політичних відносинах з якими Російська Федерація передбачає РНС, якщо при визначенні країни походження товарів митними органами виявлено ознаки того, що у торгово-політичних відносинах з цією країною Російська Федерація не передбачає РНС;

— застосовуються (відновлюються) до товарів преференційний режим щодо можливості прийняття сертифікатів, згаданих вище, за умови одержання належного посвідчення про їхнє походження до закінчення одного року з дня прийняття митної декларації митним органом.

ВИМОГИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ СЕРТИФІКАТА ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ ФОРМИ «А»

Бланк декларації-сертифіката про походження товару за формою «А» (далі — сертифікат) виготовляється друкарським способом на папері з захисною сіткою або захисним кольоровим полем.

Примітки з вимогами щодо заповнення сертифіката можуть бути надруковані друкарським способом на зворотному боці бланка як на мові, на якому заповнюється сертифікат, так і на будь-якому іншому мовою, або можуть повністю або частково бути відсутнім.

Сертифікат повинен бути заповнений за допомогою друкуючого пристрою комп’ютера або на друкарській машинці (за винятком окремих позначень, вказаних нижче).

У сертифікаті не допускається наявність будь-яких підчисток і помарок.

Вносяться у сертифікат виправлення можуть бути зроблені шляхом перекреслення помилкових даних і вдруковування необхідних відомостей. Кожне таке виправлення засвідчується печаткою компетентного органу, уповноваженого видавати сертифікати.

В одному сертифікаті можливо заявлення відомостей про декількох товарах.

В обов’язковому порядку у сертифікаті має бути проставлений довідковий (реєстраційний) номер, а також заповнені графи 1, 5 (у разі зазначення декількох товарів в сертифікаті), 7, 8, 9, 11, 12.

Невикористане місце у графах 5, 6, 7, 8, 9, 10 має бути перекреслена з метою запобігання внесення в них будь-яких додаткових відомостей.

Графа, розташована у правому верхньому куті сертифіката

Зазначається довідковий (реєстраційний) номер сертифіката. Допускається рукописне написання довідкового (реєстраційного) номера сертифіката. Зазначається назва країни, в якій сертифікат виданий.

Графа 1

Зазначаються найменування і адресу особи, яка є експортером (постачальником) товару (продавця товару за контрактом або іншої особи, якщо йому передані права на постачання товару, в тому числі виробника товару).

Графа 2

Зазначаються найменування та адресу особи, що отримує товар. У разі, якщо конкретний одержувач товарів на момент видачі сертифіката не визначено, у графі вказується «to order» («за розпорядженням») або назву держави — учасника Угоди про Правила визначення походження товарів країн, що розвиваються, при наданні тарифних преференцій у рамках Загальної системи преференцій від 12 квітня 1996 року, імпортуючої товар, на мові, на якому заповнюється сертифікат.

Допускається також, що найменування та адресу конкретного одержувача товару будуть додруковані пізніше після запису «to order» («за розпорядженням») або назви держави — учасника Угоди про Правила визначення походження товарів країн, що розвиваються, при наданні тарифних преференцій у рамках Загальної системи преференцій від 12 квітня 1996 року, імпортуючої товар, на мові, на якому заповнюється сертифікат.

Графа 3

Зазначаються відомості про маршрут транспортування товарів і транспортних засобах (наскільки це відомо).

Графа 4

Використовується для спеціальних позначок.

У разі видачі замість пошкодженого або втраченого сертифіката його дубліката в графі 4 уповноваженим органом країни походження товару робиться відмітка «duplicate» («дублікат»). При цьому строк дії дубліката сертифіката обчислюється з дати видачі оригіналу сертифіката.

У разі якщо сертифікат виданий після відправки товару, то в графі робиться відмітка «issued retrospectively» («виданий згодом»).

При анулюванні з будь-яких причин уповноваженим органом країни походження товару раніше виданого сертифіката в графу 4 знов виданого сертифіката вноситься запис «issued instead» («виданий замість») із зазначенням номера і дати видачі анульованого сертифіката.

Допускається, що графа може бути незаповненим.

Графа 5

У разі заявлення в одному сертифікаті відомості про декількох товарах перед кожним товаром вказується його порядковий номер у сертифікаті.

Допускається, що графа може бути незаповненим.

Графа 6

Зазначаються дані про кількість вантажних місць та маркування. Якщо у сертифікаті зазначаються відомості про декількох товарах, то дані наводяться без інтервалів між ними або ці інтервали перекреслюються. Допускається запис «marks» («без маркування»).

Допускається, що графа може бути незаповненим.

Графа 7

Зазначаються комерційне найменування товару, його модель, марка, модифікація, артикул, інші дані, що дозволяють провести однозначну ідентифікацію товару з заявленого для цілей митного оформлення, а також розфасовка, вид упаковки і кількість місць товару.

Якщо для опису товарів у полі графи не вистачає місця, можливе використання додаткових аркушів, які повинні бути завірені печаткою компетентного національного органу, який видав сертифікат (відбиток печатки у графі 11 повинен співпадати з відбитком печатки на додатковому аркуші), із зазначенням довідкового (реєстраційного) номера сертифіката. Заповнення опису товару на зворотному боці сертифіката не допускається.

У разі наявності в цій графі посилання на специфікацію до контракту копія останньої також повинна бути засвідчена печаткою національного компетентного органу, що видав сертифікат.

Якщо у сертифікаті зазначаються відомості про декількох товарах, то опис товарів наводяться без інтервалів між ними або ці інтервали перекреслюються.

Графа 8

Вказується критерій походження товару:

«Р» — товар повністю вироблений у країні експорту;

«Y» (із зазначенням відсоткової частки вартості сировинних матеріалів, напівфабрикатів або готових виробів, що походять з іншої країни чи невідомого походження, використаних при виробництві товару, вартості експортованого товару, яка визначається на базі ціни франко-завод виробника, наприклад, «Y15%») — товар, підданий обробці або переробці;

«Рк»— товар вироблений в одній з країн, на які поширюється тарифний преференційний режим держави — учасника Угоди про Правила визначення походження товарів країн розвивалися при наданні тарифних преференцій у рамках Загальної системи преференцій від 12 квітня 1996 року, і був підданий обробці або переробці в інших (одного або декількох) таких країнах.

Критерій походження товару повинен бути визначений для кожного товару, заявленого в графі 7 сертифіката.

Якщо в сертифікаті заявлено товари, частина з яких класифікується в одній чотиризначною товарної позиції Гармонізованої системи опису та кодування товарів, то в графі 8 допустимо вказівку одного буквеного позначення критерію походження для всіх товарів даної чотиризначною товарної позиції.

Графа 9

Зазначається вага товару (брутто) або інші дані про кількість товару.

Якщо в сертифікаті заявлено декілька товарів, то дані про вагу (брутто) або інші дані про кількість товару наводяться для кожного окремо пойменованого товару.

Графа 10

Зазначаються номер і дата рахунку-фактури (інвойсу) або рахунку-проформи. У графі може бути вказаний як один загальний рахунок-фактура (інвойс) або рахунок-проформа для всіх заявлених у сертифікаті товарів, так і при необхідності кілька рахунків-фактур (інвойсів) або рахунків-проформ для деяких окремо пойменованих товарів.

Якщо на момент видачі сертифіката дані про рахунку-фактурі (інвойсі) або рахунку-проформі одержувачу сертифіката, зазначеного в графі сертифіката 1, невідомі, допускається, що графа 10 може бути незаповненим.

Графа 11

Графа містить дані про дату та місце посвідчення сертифіката, найменування та печатка органу, уповноваженого відповідно до національним законодавством засвідчувати походження товарів, а також підпис посадової особи зазначеного органу, уповноваженого підтверджувати достовірність сертифіката.

Печатка повинна мати чіткий відбиток, що дозволяє при необхідності здійснити ідентифікацію на предмет її достовірності.

Підпис розглядається в якості додаткової інформації, що підтверджує достовірність сертифіката.

Графа 12

У верхньому рядку зазначається назва країни походження товару.

В середній рядку зазначається найменування країни призначення товару .

В нижньому рядку вказується місце і дата заповнення сертифіката. Відомості, наведені у сертифікаті, підписуються у графі уповноваженою особою експортера (постачальника), зазначеного в графі 1. Наявність печатки експортера (постачальника), у графі допускається, але не є обов’язковою вимогою.

СЕРТИФІКАТ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ ФОРМИ СТ-1»

Для підтвердження країни походження товару в конкретній державі — учасниці Угоди необхідно подання митним органам країни ввезення сертифіката про походження товару форми СТ-1 або декларації про походження товару.

Декларація про походження товару являє собою заяву про країну походження товару, зроблену виробником, продавцем або особою, перемешающим товари, на комерційному рахунку або іншому документі, який має відношення до товару.

Сертифікат про походження товару оформлюється, як правило, на кожну окрему поставку товару, що здійснюється одним чи декількома транспортними засобами тому самому одержувачу вантажу від того самого відправника вантажу.

При експорті товарів з держав — учасників Угоди сертифікат про походження товару видається уповноваженим органом у відповідності з національним законодавством держави — експортера.

Сертифікат оформлюється на спеціальному, захищеному бланку формату А4 (210 х 297 мм), виготовленому типографським способом. Строк дії сертифіката форми СТ-1 складає 12 місяців з дня видачі.

Держави — учасники Угоди обмінюються зразками сертифікатів форми СТ-1, печаток органів і підписів осіб, уповноважених засвідчувати сертифікати. Без надання зазначених зразків сертифікати вважаються недійсними, і на товари не поширюються преференції, передбачені Угодою.

Довідка згідно з рішенням економічної ради країн СНД від 03.12.2004 Республіка Білорусь. Республіка Молдова. Україна, Республіки Узбекистан. Республіка Казахстан. Республіка Вірменія, Республіка вірменія, Киргизька Республіка повідомили ФМС Росії про те. що у підтвердження походження товарів з o1.01.2005 введено новий бланк сертифіката форми СТ-1, що містить 13 граф, у тому числі графу 9 «Критерії походження». Дані сертифікати з цих країн приймаються до митного оформлення.

ВИМОГИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ СЕРТИФІКАТА ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ ФОРМИ СТ-1»

Пунктом 12 Правил визначення походження товарів, затверджених рішенням Ради глав урядів СНД від 30.11.2000, встановлені вимоги щодо заповнення сертифіката СТ-1.

Заповнення сертифіката про походження товару форми СТ-1 має відповідати наступним вимогам:

графа 1 — «Відправник / експортер (найменування і поштова адреса)». Допускається запис відповідно до свідоцтва про реєстрацію підприємства. У разі, якщо відправник і експортер є різними юридичними особами, слід зазначати, що відправник (найменування і поштова адреса) діє «за дорученням» експортера (найменування і поштова адреса);

графа 2 — «Одержувач / імпортер (найменування і поштова адреса)». У разі, якщо одержувач і імпортер є різними юридичними особами, слід зазначати, що одержувач (найменування і поштова адреса) діє «за дорученням» імпортера (найменування і поштова адреса);

графа 3 — «Засоби транспорту і маршрут проходження (наскільки це відомо)»;

графа 4 — вказується номер сертифіката (реєстраційний і / чи номер бланка), його форма, країна, що видала сертифікат, і країна, для якої цей сертифікат призначений;

графа 5 — «Для службових відміток». Вносяться службові примітки державних контролюючих органів країн експорту, транзиту та / або отримання товару, а також при необхідності такі записи: «Дублікат», «Виданий замість сертифіката», «Виданий згодом», «Кумуляція СНД»;

графа 6 — «Номер». Зазначається порядковий номер товару;

графа 7 — «Кількість місць і вид упаковки »;

графа 8 — «Опис товару». Зазначається комерційне найменування товару й інші відомості, що дозволяють зробити однозначну ідентифікацію товару щодо заявленого для цілей митного оформлення.

У разі недостатності місця на лицьовій стороні для заповнення графи допускається застосування додаткового аркуша (аркушів) про походження товару, отриманого в установленому порядку (завіреного підписом, печаткою і має той самий порядковий номер, що і бланк сертифіката). Заповнення сертифіката на зворотному боці не допускається;

Довідка Рішенням Економічної ради СНД від 03.12.2004 графи 9-13 викладено в новій редакції.

графа 9 — «Критерій походження». Зазначаються такі критерії походження товарів:

«П» — товар, повністю вироблений в державі-учасниці Угоди;

«Д» — товар, підданий достатній обробці/переробці, із зазначенням перших чотирьох цифр коду товарної позиції за ТН ЗЕД СНД кінцевої продукції, наприклад — 1701.

Якщо в сертифікаті заявлено товари, що класифікуються в різних товарних позиціях за ТН ЗЕД СНД і мають різні критерії походження, то в графі 9 зазначаються критерії походження диференційовано для всіх заявлених товарів.

Довідка У разі, якщо при митному оформленні товару видається сертифікат, у графі 9 якого зазначено чотиризначний код товарної позиції за ТН ЗЕД. відрізняється від перших чотирьох знаків коду, заявленого в графі 33 ВМД. то заповнення такого сертифіката не відповідає вимогам щодо заповнення сертифікатів, встановленими Правилами. і такі сертифікати не розглядаються в якості підстави для надання тарифних преференцій.

графа 10 — «Вага брутто / нетто (кг)». Вказуються вагові або кількісні характеристики товару ; різниця між фактичною кількістю товару і зазначеною у сертифікаті не повинна перевищувати 5%;

графа 11 — «Номер і дата рахунка — фактури». Зазначаються відомості про рахунку — фактурі чи рахунку — проформі або іншому документі, що відображає фінансово — кількісні параметри товару (при здійсненні довгострокових контрактів, коли вантаж йде залізничним транспортом від того самого відправника вантажу тому самому одержувачу вантажу, заповнення графи не обов’язкове);

графа 12 — «Посвідчення». Заповнюється уповноваженим органом і містить його найменування, адресу, печатку і дату засвідчення відомостей, зазначених у сертифікаті, а також підпис, прізвище й ініціали особи, уповноваженої запевнити сертифікат;

графа 13 — «Декларація заявника». Зазначається країна, у якій товар був повністю вироблений або піддався достатній переробці, дата декларування відомостей про країну походження товару, а також проставляються печатка заявника і підпис, прізвище та ініціали уповноваженої особи заявника.

У тому випадку, коли товар вивозиться (ввозиться) фізичною особою — резидентом однієї з держав — учасників Угоди, сертифікат форми СТ-1 заповнюється з урахуванням таких особливостей:

графа 1 — Ф. В. О. адресу вантажовідправника;

графа 2 — при наявності даних — Ф. В. О. адресу вантажоодержувача, а також відмітка «Для вільного обігу»;

графа 5 та графа 11 при відсутності даних можуть залишатися незаповненими;

графа 13 завіряється підписом вантажовідправника із зазначенням дати і Ф.В. О. вантажовідправника.

Інструкція з оформлення та видачі сертифікатів походження товару розробляється і затверджується національним уповноваженим органом держави — учасника Угоди.

У разі втрати або пошкодження сертифіката про походження товару видається офіційно засвідчений його дублікат. При видачі дубліката в його графі 12 «Посвідчення» вказується дата видачі дубліката, а в графі 5 «Для службових відміток» зазначаються слово «Дублікат», номер і дата оригіналу загубленого сертифіката форми СТ-1. Дублікат сертифіката набирає чинності з дати видачі оригіналу; сумарний термін дії оригіналу і дубліката не може перевищувати 12 місяців.

Органи, уповноважені видавати сертифікати про походження товарів форми СТ-1, забезпечують застосування бланків сертифікатів із змінами, оформленими Рішенням економічної ради СНД від 03.12.2004, з 1 січня 2005 року.

Сертифікат може бути виданий після відвантаження товару на підставі письмової обґрунтованої заяви замовника, при цьому замовник разом з пакетом передбачених документів представляє в уповноважений орган по сертифікації підтвердження фактичного відвантаження товару (експортна декларація з відміткою митниці). У цьому випадку В графі 5 сертифіката зазначається: «Виданий згодом».

При анулюванні з будь-яких причин раніше виданого сертифіката в графу 5 вноситься запис «Виданий замість сертифіката» із зазначенням номера і дати анульованого сертифіката (сертифікату, виданому замість іншого сертифіката, присвоюється новий порядковий номер).

При застосуванні кумулятивного принципу в графу вноситься запис «Кумуляція СНД» із зазначенням номерів сертифікатів форми СТ-1 і країн, в яких вона видавалася.

Заповнення сертифіката здійснюється в трьох примірниках (перший є оригіналом, другий і третій — копіями, виконаними на незахищених бланках) у віддрукованому вигляді російською мовою. Наявність підчищень у сертифікаті неприпустима.

Виправлення в сертифікат вносяться шляхом закреслення помилкової інформації і надрукування скорегованих відомостей, що завіряються потім підписом і печаткою уповноваженого органу держави.

Оригінал сертифіката походження товару подається разом з вантажною митною декларацією й іншими документами, необхідними для здійснення митного оформлення.

У разі виникнення сумнівів щодо бездоганності сертифіката або містяться в ньому відомостей митний орган країни ввезення товару може звернутися до уповноваженого органу, удостоверившему сертифікат, або до компетентних органів країни походження товару з мотивованим проханням повідомити додаткові або уточнюючі відомості, включаючи прохання, пов’язані з простими вибірковими перевірками сертифікатів.

Випадки, коли в якості документа. що підтверджує країну походження товару, може бути представлена декларація про походження товару, а також коли подання документів про походження товару не обов’язкове, визначаються відповідно до національного законодавства країни ввезення.

Зразок сертифіката СТ-1 і додаткового аркуша наведено нижче.

Форма СТ-1

1. Відправник/експортер (найменування і поштова адреса)

Короткий опис статті: сертифікат про походження товару Сертифікат про походження товарів — документ, що однозначно свідчить про країну походження товару і виданий компетентними органами або ор.. сертифікат, товар, походження, країна, зазначатися, зведення, орган, найменування, який, митний

Джерело: Сертифікат походження товару

Також ви можете прочитати