Сертифікати відповідності

Основні поняття сертифікації

19.09.2015

Основні поняття сертифікації


Поява великої групи термінів, пов’язаних з процедурою сертифікації, наповнення сучасним змістом поняття «сертифікація » викликані різким загостренням проблеми якості товарів і послуг, глобалізацією міжнародної торгівлі, жорсткою конкуренцією товаровиробників і необхідністю гарантувати безпеку продукції для її споживача.

В життєвому сенсі слова поняття, пов’язані з сертифікацією, очевидні. Коли ми хочемо переконатися в якості передбачуваної покупки, то вимагаємо пред’явити сертифікат на товар. По суті справи і диплом про вищому державному утворенні, до одержання якого прагнуть навчаються в Сучасному гуманітарному університеті (академії), теж є свого роду сертифікатом, оскільки він констатує, що знання, уміння та навички, отримані в СГУ, відповідають Державному освітньому стандарту по обраному студентом напрямку і спеціалізації навчання. Диплом-сертифікат видається за результатами екзаменаційних випускних випробувань, які проводяться Державною комісією під керівництвом незалежних і не входять до складу співробітників університету фахівців. Тобто сертифікація є одним із способів підтвердження відповідності заданим (установленим) критеріям.

За аналогією можна дати наступні визначення поняттям сертифікації та сертифікату відповідності.

Сертифікація (від лат. sertifico – підтверджую, засвідчую) – це процедура, за допомогою якої третя сторона документально засвідчує, що продукція, процес або послуга відповідають встановленим (заданим) вимогам.

Таке визначення міститься в міжнародному документі ІСО/МЕК “Стандартизація та суміжні види діяльності. Загальний словник» і ГОСТ Р 1.12-99 ГСС РФ. “Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення».

У цьому визначенні необхідно підкреслити наступні моменти:

  • сертифікація безпосередньо пов’язана з дією третьої сторони, якою є особа або орган, визнані незалежними від сторін, що беруть участь у розглядуваному питанні;
  • дію з оцінки відповідності повинно проводитися «належним чином», що свідчить про наявності суворої системи сертифікації, яка має правилами, процедурами і управління для проведення сертифікації відповідності;
  • область поширення сертифікації розширена тим, що їй підлягають процеси управління якістю на підприємствах (системи управління якістю і системи екологічного управління) і персонал;
  • сертифікація – це дія, і його необхідно розглядати як процес, визначивши його структуру, вхідні і вихідні дані, механізми управління і забезпечення ресурсами.

Вихідними даними (показниками якості) сертифікації є її достовірність і неупередженість. Достовірність оцінки відповідності об’єкта сертифікації вимогам нормативних документів визначається технічною компетентністю органів по сертифікації і випробувальних лабораторій. Неупередженість в отриманні результатів сертифікації визначається ступенем незалежності зацікавлених сторін – виробника і споживача.

Сертифікація може мати обов’язковий і добровільний характер. Переліки продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації, затверджуються Урядом Російської Федерації.

Підтвердженням того, що продукція, процес або послуга успішно пройшли сертифікацію, є сертифікат відповідності, декларація відповідності або знак відповідності.

Сертифікат відповідності – документ, виданий у відповідності з правилами системи сертифікації і засвідчує, що належним чином ідентифікована продукція, процес або послуга відповідають конкретному стандарту або іншому нормативному документу.

Порядок і умови оформлення, видачі і реєстрації сертифікатів встановлюються в кожній системі сертифікації. Термін дії сертифіката зазвичай обмежений або часу (наприклад, 3 роки), або до проведення досить значної модифікації виробу.

Декларація про відповідність – документ, у якому виготовлювач (продавець, виконавець) засвідчує, що поставляється (продається) їм продукція відповідає встановленим вимогам. Переліки продукції, відповідність якої може бути підтверджена декларацією про відповідність, затверджуються постановою Уряду Російської Федерації. Декларація про відповідність має юридичну силу нарівні з сертифікатом.

Знак відповідності – зареєстрований в установленому порядку знак, яким за правилами даної системи сертифікації, підтверджується відповідність маркованої їм продукції встановленим вимогам.

Правила застосування знака відповідності у кожній системі сертифікації визначаються цією системою у відповідності з правилами, що встановлюються Держстандартом Росії.

Встановлення відповідності заданим вимогам пов’язане з випробуванням. Під випробуванням розуміється технічна операція, що полягає у визначенні однієї чи декількох характеристик даної продукції згідно з встановленою процедурою. Випробування є методичною основою сертифікації. Слід зазначити, що в ряді стандартів ІСО поняття «сертифікаційні випробування» замінено практично еквівалентним терміном «атестаційне тестування».

Система сертифікації – сукупність учасників сертифікації, що здійснюють сертифікацію за правилами, встановленими в цій системі.

Системи сертифікації формуються на національному (федеральному), регіональному і міжнародному рівнях.

Короткий опис статті: сертифікати відповідності Поява великої групи термінів, пов’язаних з процедурою сертифікації, наповнення сучасним змістом поняття «сертифікація» викликані різким загостренням сертифікація

Джерело: Основні поняття сертифікації

Також ви можете прочитати