Сертифікат

Банківський сертифікат Вчив? Ні!

17.10.2015

Банківський сертифікат

1. Теоретичні основи банківського сертифіката

1.1 Поняття та особливості банківського сертифіката

1.2 Вимоги, які пред’являються до оформлення сертифікатів

1.3 Умови випуску та обігу сертифікатів

2. Банківський сертифікат

3. Проблематика використання банківських сертифікатів

3.1 Недоліки ощадних сертифікатів та шляхи їх усунення

3.2 Проблема непривабливості депозитного сертифіката

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Банки використовують різні способи отримання доходу, у тому числі: кредитування під заставу цінних паперів і купівлю цінних паперів за власний рахунок; купівлю та продаж цінних паперів на ринку за дорученням і за рахунок клієнтів; зберігання і управління цінними паперами клієнтів. У зв’язку з цим представляють інтерес депозитні і ощадні сертифікати, емітентами яких виступають комерційні банки.

Банківські сертифікати є письмовими свідченнями банку-емітента в прийомі грошових коштів від бенефіціара, що посвідчують право або його правонаступника на отримання після закінчення певного строку внесеної в банк суми і належних йому за це відсотків. Гроші, одержувані завдяки емісії сертифікатів, є легкоуправляемыми пасивами банку, при використанні яких він варіює суми, терміни і процентні ставки. Умови емісії, обігу та виплати грошей за депозитними та ощадними сертифікатами мають багато спільного, але в межах загального володіють деякими особливостями. Відмінність полягає в тому, що депозитний сертифікат видається юридичним особам, а ощадний — фізичним.

Умови випуску та обігу сертифікатів банки зобов’язані зареєструвати в ЦБ. Тільки зареєстровані сертифікати він може розміщувати серед клієнтів. Так як ощадний (депозитний) сертифікат є цінної папером, то сам бланк сертифіката має всі необхідні ступені захисту і виготовляється в спеціалізованих друкарнях, що мають відповідні ліцензії.

Метою роботи є вивчення сутності банківського сертифіката, його особливостей, огляд пропозиції російськими банками даного цінного паперу, розробка шляхів підвищення привабливості використання банківських сертифікатів.

У відповідності з метою були поставлені наступні завдання:

1) Дати теоретичне обґрунтування банківським сертифікатами, визначити законодавчі вимоги до них;

2) Проаналізувати динаміку випуску сертифікатів, зробити огляд первинного ринку банківських сертифікатів;

3) Окреслити проблеми сертифікату як цінного паперу та запропонувати шляхи їх вирішення.

Предметом дослідження є банківський сертифікат як цінний папір і, відповідно, як «продукт» російського ринку цінних паперів.

При написанні роботи були використані такі методи, як порівняння, узагальнення, аналіз, синтез даних, аналогія, метод графічного побудови і ін

1. Теоретичні основи банківського сертифіката

1.1. Поняття та особливості банківського сертифіката

Банківським сертифікатом визнається цінний папір, який засвідчує факт внесення в банк — емітент грошових коштів в якості внеску і право вкладника отримати, після закінчення встановленого терміну суму вкладу та відсотків по ньому в будь-якій установі банку. Банківський сертифікат є цінним папером, оскільки встановлює правовідносини між банком і вкладником, містить обов’язкові реквізити, перелік яких міститься в нормативних документах ЦБР, дає можливість передавати випливають із сертифіката права іншій особі (бланк сертифікату повинен містити опис умов і порядку поступки прав вимог за нього). Власником ощадного сертифіката може бути тільки громадянин. Депозитний сертифікат — цінний папір, аналогічна ощадним сертифікатом, однак його власником може бути тільки юридична особа.

Ощадний сертифікат може бути виданий тільки громадянину РФ чи іншої держави, що використовує рубль в якості офіційної грошової одиниці. Депозитний сертифікат може бути виданий тільки організації, що є юридичною особою, зареєстрованою на території РФ або на території іншої держави, що використовує рубль в якості офіційної грошової одиниці. Сертифікати не підлягають вивезенню на територію держави — «нерублевой зони», не можуть слугувати платіжним засобом за продані товари. Грошові розрахунки з купівлі-продажу депозитних сертифікатів, виплати сум за ними здійснюються у безготівковому порядку, а ощадних сертифікатів — як у безготівковому порядку, так і готівкою.

Сертифікати можуть бути іменними або на пред’явника. Вид сертифіката впливає на порядок його передачі однією особою іншій. Для передачі прав іншій особі, засвідчених сертифікатом на пред’явника, достатньо вручення сертифікату цій особі. Права, посвідчені іменним сертифікатом, передаються у порядку, встановленому для відступлення вимог (цесії). Поступка вимоги по іменному сертифікату оформлюється на зворотній стороні такого сертифіката або на додаткових аркушах (додатках) до іменному сертифікату двосторонньою угодою особи, що поступається свої права (цедента), та особи, яка придбає ці права (цесіонарія). Угода про поступку вимоги по депозитному сертифікату підписується з кожного боку двома особами, уповноваженими відповідним юридичною особою на вчинення таких правочинів, та скріплюється печаткою юридичної особи. Кожен договір про відступлення нумерується цедентом. Договір про відступлення вимоги по ощадному сертифікату підписується обома сторонами особисто.

Відновлення прав за втраченим сертифікатами на пред’явника здійснюється в судовому порядку. Відновлення прав за втраченим іменними сертифікатами здійснюється кредитною організацією, яка випустила їх в обіг. У разі втрати іменного сертифіката законний власник має право звернутися до кредитної організації, що видала сертифікат, з письмовою заявою про видачу дубліката. Якщо на заявлене вимога законним держателем сертифіката отримано відмову, він має право оскаржити його в судовому порядку. Також сертифікати можуть бути строковими або до запитання. Термін обігу депозитних сертифікатів (з дати видачі сертифіката до дати, коли власник сертифіката отримує право запитання депозиту або вкладу за сертифікатом) обмежується одним роком. Термін обігу ощадних сертифікатів — трьома роками. Якщо термін отримання депозиту (вкладу за сертифікатом) закінчився, такий сертифікат вважається цінним папером до запитання. Це означає, що банк зобов’язаний виплатити зазначену суму на першу вимогу власника.

Процентні ставки за сертифікатами встановлюються уповноваженим органом кредитної організації. Відсотки по спочатку встановленої при видачі сертифіката ставкою, належні власнику після закінчення терміну обігу (коли власник сертифіката отримує право запитання вкладу або депозиту за сертифікатом), виплачуються кредитної організацією незалежно від часу його покупки. У разі дострокового пред’явлення ощадного (депозитного) сертифіката до оплати кредитною організацією виплачується сума вкладу та проценти, встановлені за вкладами до запитання, якщо умовами сертифіката не визначено інший розмір відсотків. Якщо термін отримання вкладу (депозиту) за сертифікатом прострочено, то кредитна організація несе зобов’язання сплатити зазначені у сертифікаті суми вкладу та відсотків на першу вимогу його власника. За період з дати запитання сум по сертифікату до дати фактичного пред’явлення сертифіката до оплати відсотки не виплачуються. Кредитна організація не може в односторонньому порядку змінити (зменшити або збільшити) обумовлену в сертифікаті ставку відсотків, встановлену при видачі сертифіката. Кредитна організація нараховує проценти за ощадними (депозитними) сертифікатами на залишок заборгованості за основним боргом, яка обліковується на відповідному особовому рахунку на початок операційного дня. Нарахування відсотків по сертифікату здійснюється кредитною організацією не рідше 1 разу на місяць і не пізніше останнього робочого дня звітного місяця. Виплата відсотків по сертифікату здійснюється кредитною організацією одночасно з погашенням сертифікату при його пред’явленні.

На вимогу вкладника — фізичної особи банк зобов’язаний на прохання вкладника — юридичної особи банк має право, якщо інше не передбачено договором) до обумовленої дати повернути строковий вклад, оформлений відповідно ощадним або депозитним сертифікатом. При цьому виплачуються відсотки, встановлені банком за вкладами до запитання, якщо умовами сертифіката на цей випадок не визначено інший розмір відсотків.

Цікаво, що перші сертифікати з’явилися в США, де отримали широке поширення. Якоюсь мірою це обумовлюється їх різноманіттям. Виділяють наступні види депозитних сертифікатів:

1. Депозитні сертифікати до запитання. За них не платять відсоток, і вони підлягають оплаті по пред’явленні; використовуються в основному як гарантія платежу, наприклад, як лотерейні виграші.

2. Депозитні сертифікати строкові. Приносять процентний доход і мають термін від 30 днів до декількох років. Номінал цих сертифікатів може бути різним: від менш ніж 1000 дол. (індивідуальні сертифікати) до більш ніж 100 тис. дол. (інституційні сертифікати). Сертифікати на дуже великі суми можуть звертатися і, індосируваним належним чином, можуть служити забезпеченням по позиках. Депозитні сертифікати з нульовою ставкою іноді використовуються для компенсаційних залишків за рахунками, оскільки за ним резервні вимоги менше.

3. Депозитні сертифікати з плаваючою ставкою були введені в 1973 р. Їх процентна ставка прив’язана до ставки 90-денного сертифіката і коригується кожні 90 днів.

4. Депозитні сертифікати з плаваючим відсотком (були скасовані в 1981 р.). Їх процентна ставка була прив’язана до щотижневої аукціонної продажу шестимісячних казначейських векселів, і вони могли використовуватися в якості забезпечення по короткострокових позиках. Резервні вимоги поширюються на депозитні сертифікати до запитання і термінові в тих же розмірах, як за депозитами до запитання та строковими депозитами відповідно. По термінових сертифікатів існував, згідно з Правилом Q, «стеля» процентної ставки, проте у 1970 р. щоб стримати відтік депозитів, коли ринкові процентні ставки перевищили цей ліміт за сертифікатами вартістю 100 тис. дол. або вище і терміном менше 90 днів, був скасований. У 1973 р. були скасовані лімітовані ставки за всіма такими депозитними сертифікатами великого достоїнства. У 1986 р. згідно з програмою, визначеною законом «Про дерегулювання депозитних установ і грошово-кредитному контролі» 1980 р. закінчився термін лімітування процентних ставок по всіх строкових та ощадних депозитів.

5. Депозитні сертифікати без штрафу. За таких сертифікатів інвестори можуть здійснювати вилучення коштів у будь-який час або через встановлені проміжки часу. Федеральний закон більше не вимагає, щоб финанасовые інститути стягували плату за дострокові вилучення основної суми, але дозволяє їм утримувати від одного до трьох місячних сум відсотка за сертифікатами строком один рік і менше та від трьох до шести місячних сум відсотка за сертифікатами, що мають тривалі терміни.

6. Депозитні сертифікати з підвищеною ставкою. Ставка по них підвищується кожен раз, коли вони пролонговуються протягом обумовленого періоду часу, наприклад, кожні шість місяців за трирічний період.

7. Депозитні сертифікати, індексовані за курсом акцій. Дохід за сертифікатами прив’язаний до фондового ринку. Варіант «бик» дозволяє інвестору робити ставку на підвищення ринкових курсів, а варіант «ведмідь» — на зниження ринкових курсів.

8. Депозитні сертифікати; брокерські. Ці сертифікати видає біржовий брокер, а не банк або ссудосберегательная асоціація. Брокерські сертифікати продаються і купуються на вторинних ринках, що дає інвестору право на їх продаж до закінчення терміну без сплати штрафу.

9. Депозитні сертифікати, пов’язані зі спортивними заходами або виборами. Спортивні депозитні сертифікати продавалися на ринку асоціацій Skokie (Illinois) Federal Savings, яка одного разу випустила депозитний сертифікат Суперкубка, прив’язаний до здобутків команди `Чиказькі ведмеді` (`Chicago Bears`). Спортивні сертифікати також ув’язувалися з індексом баскетбольних, футбольних, хокейних і бейсбольних команд, а також професійних команд і команд коледжів та середніх шкіл.

1.2. Вимоги, що пред’являються до оформлення сертифікатів

Депозитні та ощадні сертифікати — це цінні папери в документарній формі, що посвідчують право поступки вимоги (цесії) однієї особи іншій розміщених у банку депозитів і ощадних вкладів. Так як банківські сертифікати за своєю формою відносяться до документарних цінних паперів, то існує визначений законодавством перелік вимог до їх оформлення. Вони визначені як депозитних, так і для ощадних сертифікатів. На бланку сертифіката повинні міститися такі обов’язкові реквізити:

— найменування «ощадний (або депозитний) сертифікат»;

— номер та серія сертифіката;

— дата внесення вкладу або депозиту;

— розмір вкладу або депозиту, оформленого сертифікатом (прописом і цифрами);

— безумовне зобов’язання кредитної організації повернути суму, внесену в депозит або на вклад, і виплатити належні відсотки;

— дата запитання суми за сертифікатом;

— ставка відсотка за користування депозитом чи внеском;

— сума належних відсотків (прописом і цифрами);

— ставка відсотка при достроковому пред’явленні сертифіката до оплати;

-найменування, місцезнаходження та кореспондентський рахунок кредитної організації, відкритий в Банку Росії;

— для іменного сертифіката: найменування та місцезнаходження вкладника – юридичної особи та Ф. І. О. та паспортні дані вкладника – фізичної особи;

— підписи двох осіб, уповноважених кредитною організацією на підписання такого роду зобов’язань, скріплені печаткою кредитної організації.

Відсутність у тексті бланка сертифіката якого-небудь з обов’язкових реквізитів робить цей сертифікат недійсним.

Кредитна організація, що випускає сертифікат, може включить у нього інші додаткові умови та реквізити, які не суперечать законодавству Російської Федерації.

Іменний ощадний (депозитний) сертифікат повинен мати місце для оформлення уступки вимоги (цесії), а також може мати додаткові аркуші – додатки до іменним сертифікатом, на яких оформляються цесії.

Додаткові аркуші (додатки), що є приналежністю сертифіката, повинні бути пронумеровані. Бланк сертифікату повинен містити всі основні умови випуску, сплати та обігу сертифіката (умов і порядку поступки вимоги), відновлення прав по сертифікату при його втраті.

Виготовлення бланків ощадних і депозитних сертифікатів як іменних, так і на пред’явника, а також додаткових аркушів (додатків) до іменних сертифікатів здійснюється лише поліграфічними підприємствами, які отримали від Міністерства фінансів Російської Федерації ліцензію на виробництво бланків цінних паперів, у відповідності з технічними вимогами до цінних паперів та їх реквізитів, встановленими Міністерством фінансів Російської Федерації. Бланки додатків до іменному сертифікату виготовляються одночасно з бланком сертифіката.

Бланк сертифіката заповнюється кредитною організацією на друкарській машинці або від руки чорнилом, кульковою ручкою, або друкарським способом. Сума прописом повинна починатися з великої літери на початку рядка. Слово «рублів» вказується слідом за сумою прописом без залишення вільного місця. У разі розбіжності в позначенні сум прописом і цифрами, дійсною вважається сума прописом. Проставлення підписів і печаток кредитної організації на сертифікаті друкарським способом не допускається.

Сертифікати мають мати корінці, які складаються за наступною формою:

Корінець ощадного (депозитного) сертифіката N ___ серія

______

на____ руб. __ коп. (цифрами)

видано«__» _________ 20_ р.

термін повернення«__» _________ 20_ р.

(кому) _____________________________________

(найменування і місцезнаходження;

Ф. І. О. та паспортні дані вкладника)

отримав сертифікат_____________________________

(підпис вкладника або його уповноважених осіб)

При виписці сертифіката кредитна організація заповнює всі реквізити корінця сертифіката. Корінець сертифіката підписується власником сертифіката або його уповноваженою особою згідно довіреності, оформленої згідно з чинним законодавством, відокремлюється від сертифіката і зберігається кредитною організацією.

Зберігання бланків сертифікатів і додаткових аркушів(додатків) до іменними сертифікатами здійснюється кредитною організацією в порядку, встановленому нормативними актами Банку Росії.

Виправлення і помарки при заповненні сертифіката не допускаються. Виправлення помилки при оформленні цесії іменного депозитного сертифіката повинно бути підтверджено написом «виправлено» з проставленням дати виправлення, завірене підписами та печатками цедента та цесіонарія.

Внесення виправлень при оформленні цесії іменного ощадного сертифіката оформляється нотаріально або кредитної організації, що видала сертифікат.

Поступка вимоги по іменному сертифікату оформлюється на зворотній стороні такого сертифіката або на додаткових аркушах (додатках) до іменному сертифікату двосторонньою угодою особи, що поступається свої права (цедента), та особи, яка придбає ці права (цесіонарія). Угода про поступку вимоги по депозитному сертифікату підписується з кожного боку двома особами, уповноваженими відповідним юридичною особою на вчинення таких правочинів, та скріплюється печаткою юридичної особи. Кожен договір про відступлення нумерується цедентом. Договір про відступлення вимоги по ощадному сертифікату підписується обома сторонами особисто. Умова безперервності оформлення цесії повинно бути обов’язковим. Цесія повинна оформлятися наступним чином:

N______________ «__» ______ 20_ р.

__________________________________________________________

(найменування і місцезнаходження; Ф. І. О. та паспортні дані цедента)

з одного боку, і____________________________, з іншого боку,

(найменування і місцезнаходження;

Ф. І. О. та паспортні дані цесіонарія)

домовилися про те, що_____________________________________

_____________________________________________________________

(найменування або Ф. В. О. цедента)

набуває права за сертифікатом N______ серія_________

(підпис цедента (підпис цесіонарія або його уповноважених або його уповноважених осіб)

М.П. М. П.

Додаток до іменним ощадним (депозитним) сертифікатом оформляється наступним чином:

Додаток N ___

до іменним ощадним (депозитним) сертифікатом N______

серія__________

найменування кредитної організації, що випустила сертифікат далі розташовуються цесії

1.3. Умови випуску та обігу сертифікатів

Порядок випуску та обігу депозитних і ощадних сертифікатів регулюється в даний час Положення про депозитних і ощадних сертифікатах кредитних організацій.

Право видачі ощадного сертифіката надається банкам при наступних умовах:

— здійснення банківської діяльності не менше двох років;

— публікації річної звітності (балансу і звіту про прибутки і збитки), підтвердженої аудиторською фірмою;

— дотримання банківського законодавства та нормативних актів Банку Росії;

— виконання обов’язкових економічних нормативів;

— наявності резервного фонду (балансовий рахунок 10701) у розмірі не менше 15 відсотків від фактично сплаченого статутного капіталу;

— виконання обов’язкових резервних вимог.

Банк, що бажає випустити депозитні і ощадні сертифікати, повинен затвердити умови їх випуску та обігу. Цей документ у десятиденний строк після його прийняття необхідно подати в Головне територіальне управління ЦБР за місцем знаходження кореспондентського рахунку банку. Реєстрація проспектів емісії депозитних сертифікатів не потрібно. Для реєстрації умов випуску кредитна організація, повинна подати до реєструвального органу такі документи:

— умови випуску та обігу сертифікатів;

— макет бланка сертифіката;

— нотаріально завірену копію кредитної організації ліцензії на здійснення банківських операцій;

— свідоцтво про державну реєстрацію кредитної організації (при випуску ощадних сертифікатів);

— баланс і розрахунок обов’язкових економічних нормативів на останню звітну дату перед прийняттям рішення про випуск сертифікатів.

Кредитна організація, яка випускає сертифікати, повинна затвердити умови випуску та обігу своїх сертифікатів. Умови випуску подаються для кожного типу сертифікатів окремо. Сторінки умов випуску та макет бланка сертифіката повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою кредитної організації.

Умови випуску повинні містити посилання на дату прийняття рішення про випуск сертифікатів та найменування органу кредитної організації, що прийняла таке рішення та затвердила дані умови, підписані її керівником і у двотижневий термін з дати прийняття рішення про випуск представлені в трьох примірниках в реєструючі органи за місцем знаходження кореспондентського рахунку кредитної організації.

Термін розгляду умов випуску реєструючим органом, а також поданих документів не повинен перевищувати двох тижнів. У разі повернення реєстраційних документів на доопрацювання термін розгляду доопрацьованих документів починає обчислюватися заново з моменту подання доопрацьованих документів до реєструвального органу.

Внесення змін та / або доповнень до зареєстровані територіальними установами Банку Росії умови випуску та / або макет бланка сертифіката кредитними організаціями проводиться шляхом реєстрації нових умов випуску. З моменту реєстрації нових умов випуску сертифікатів кредитна організація не має права розміщувати сертифікати у відповідності з раніше зареєстрованими умовами випуску.

Реєструючий орган реєструє в окремому журналі умови випуску із зазначенням найменування кредитної організації, що випускає їх в обіг, дати прийняття нею рішення про випуск сертифікатів, дати уявлення умов випуску в реєструючий орган, а також інші відомості про випуск. Один примірник зареєстрованих умов випуску з макетами сертифікатів направляється реєструючим органом не пізніше наступного дня з моменту їх реєстрації в Департамент контролю за діяльністю кредитних організацій на фінансових ринках Банку Росії для внесення до Реєстру умов випуску та обігу ощадних і депозитних сертифікатів кредитних організацій.

Внесення умов випуску до Реєстру умов випуску та обігу ощадних і депозитних сертифікатів кредитних організацій здійснюється Департаментом контролю за діяльністю кредитних організацій на фінансових ринках Банку Росії протягом трьох тижнів з моменту отримання зареєстрованих умов випуску від реєструючого органу та за відсутності зауважень до даних документів.

У разі повернення документів з Департаменту контролю за діяльністю кредитних організацій на фінансових ринках Банку Росії в реєструючий орган останній передає зазначені документи кредитної організації на доопрацювання. Термін розгляду доопрацьованих документів в реєструвальному органі починає обчислюватися заново з моменту їх подання кредитною організацією.

На наступний день після отримання повідомлення Департаменту контролю за діяльністю кредитних організацій на фінансових ринках Банку Росії про внесення умов випуску до Реєстру умов випуску та обігу ощадних і депозитних сертифікатів кредитних організацій реєструючий орган видає кредитної організації лист про реєстрацію ним умов випуску та одну копію зареєстрованих умов випуску.

Можливість обігу сертифікатів випливає з їх визначення, яке передбачає можливість бенефіціара передавати свої права за сертифікатами іншій особі. В економічному відношенні випускати сертифікати без права їх вільного обігу не має сенсу, бо в іншому випадку бенефіціар може помістити свої гроші у вклад з нарахуванням таких же відсотків. Сертифікати не повинні служити розрахунковими або платіжними засобами за отримані товари та послуги.[2]

Важливим чинником, стимулюючим придбання сертифікатів безпосередньо у емітентів або на вторинному ринку, є правило, згідно з яким при закінченні терміну обігу сертифіката відсотки по ньому виплачуються по спочатку встановленого терміну незалежно від дати покупки. Якщо акції і облігації звертаються в основному шляхом купівлі-продажу, то сертифікати звертаються шляхом поступки права вимоги (цесії), і навіть якщо сертифікат продається, то продаж оформляється також в порядку цесії. Вона являє собою поступку вимоги кредитором (цедентом) належного йому права іншій особі (цесіонарію). При цьому цедент не відповідає перед цесіонарієм за виконання зобов’язань емітентом.

Після закінчення терміну дії сертифіката та пред’явлення його до оплати банк вилучає сертифікат і перераховує кошти власнику депозитного сертифіката або видає готівкою. Сертифікати можуть продаватися за номіналом, із зазначенням відсотка, що нараховується на депозит (вклад), але можуть випускатися та сертифікати, що продаються з дисконтом, тобто за ціною нижче номіналу. У цьому випадку погашення сертифіката здійснюється банком за номіналом. Розрахунок дохідності операцій з сертифікатами, які продаються з дисконтом, здійснюється виходячи з величини дисконту і строку обігу сертифіката.

При настанні строку платежу за сертифікатом (терміну повернення вкладу), зазначеного в сертифікаті, банк здійснює погашення сертифікатів. Банк здійснює погашення сертифікату при його пред’явленні в банк. При пред’явленні сертифіката до погашення банк перевірить:

· повноваження особи, що пред’явив сертифікат до оплати (це може зробити або керівник, уповноважений статутом, або особа, яка діє на підставі відповідної довіреності);

· безперервність ряду договорів поступки вимоги (цессий), скоєних на зворотному боці сертифіката. При цьому для банку при погашенні сертифіката не мають значення підстави скоєних на сертифікаті цессий;

· справжність пред’являється до оплати бланка сертифіката;

· наявність найменування, адреси, номера поточного (розрахункового) рахунку в обслуговуючому банку, печатки і підпису останнього власника в депозитному сертифікаті (для юридичних осіб);

· відповідність паспортних даних особи, яка пред’явила до погашення сертифікат, паспортними даними останнього власника, вказаних в депозитному сертифікаті, а також наявність у ньому номера поточного (розрахункового) рахунку в обслуговуючому банку та підпису останнього власника (для індивідуальних підприємців).

Грошові кошти перераховуються банком у безготівковому порядку на зазначений у депозитному сертифікаті розрахунковий (поточний) рахунок останнього власника сертифіката. Таким чином, банк оплачує сертифікат тільки на поточний рахунок останнього власника, зазначений у сертифікаті. Після погашення сертифіката на ньому відповідальним працівником банку робиться позначка «Погашено» («Оплачено»). Погашений сертифікат підшивається в документи дня.

2. Банківський сертифікат

2.1 Переваги банківського сертифіката перед депозитом

Банківський сертифікат на перший погляд мало чим відрізняється від депозиту. Це цінний папір, який підтверджує суму внесеного у банк вкладу. Власник цього документа має право отримати після закінчення встановленого строку внесок і передбачені відсотки. Комісію за видачу та оплату сертифіката банк не бере. Дохід за сертифікатами і депозитами практично не відрізняється.

У той же час сертифікати мають ряд нюансів, які кардинально відрізняють їх від вкладів. Сертифікат може бути іменною і на пред’явника, коли вклад (депозит) оформляється на конкретне фізична(юридична) особа. У зв’язку з цим система страхування вкладів не поширюється на пред’явницькі сертифікати. А власники іменних сертифікатів у разі банкрутства банку, як і звичайні вкладники отримують страхову виплату в розмірі до 700 тисяч рублів. Власники сертифікатів на пред’явника в ході процедури банкрутства потрапляють в число кредиторів першої черги. Це означає, що власники цінних паперів банку повернуть свої гроші протягом півроку-року.

Банківський сертифікат, будучи цінним папером має ряд переваг перед звичайним внеском, які полягають в широкому діапазоні його використання, а саме:

1. Це особливий вид депозиту, який поєднує в собі властивості вкладу та цінного паперу. Він має фіксовану відсоткову ставку, яка встановлюється при видачі цінного паперу. Виплата відсотків здійснюється одночасно з погашенням сертифікату при його пред’явленні. При достроковому погашенні сертифіката, банки виплачують відсотки, встановлені за вкладами до запитання.

2. Банківський сертифікат можна подарувати або передати іншій особі. Сертифікат, виписаний на пред’явника, передається іншій особі простим врученням. Іменний сертифікат передається простим оформленням цесії (уступки вимоги) на зворотному боці бланка сертифіката та на додаткових аркушах (додатках).

3. Сертифікати можна заповісти своїм спадкоємцям. Правда, для заповідача це досить складна процедура. При кожному черговому закінчення дати запитання коштів за ощадним сертифікатом, потрібно його переоформлення, а, отже, і одночасне зміна заповіту т. к. змінюються реквізити ощадного сертифіката.

4. Вони можуть використовуватися в якості застави при кредитуванні. У цьому випадку ощадні (депозитні) сертифікати, як правило, передаються на зберігання в банк, за місцем отримання позики. Такий вид забезпечення надійний для банку і дозволяє знизити процентну ставку по кредиту.

5. Ощадні сертифікати можна використовувати для зберігання грошових коштів під час поїздок. Цей спосіб представляється більш безпечним, ніж перевозити готівку.

6. Банківським сертифікатом можна користуватися і як засобом розрахунків. Порядок передачі іншій особі прав, посвідчених, наприклад, ощадним сертифікатом (на пред’явника або іменного) не складний.

7. На відміну від вкладу, який зазвичай закривається тільки в тому відділенні, де він був відкритий, сертифікат можна пред’явити до оплати в будь-якій філії банку.

8. Строк позовної давності по депозитному сертифікату відсутня.

9. Депозитний сертифікат можна переоформити на нових умовах (провести новацію сертифіката), якщо зробити це дає змогу політика банку.

Таким чином, банківські сертифікати привабливі для інвестора тим, що вони є цінними паперами. За ступенем надійності в західних країнах цінні папери банків стоять на другому місці після державних цінних паперів. Повернення коштів по сертифікатах банків гарантований більшою мірою, ніж за акціями та облігаціями акціонерних товариств.

2.2 Огляд російського ринку банківських сертифікатів

Банківський сертифікат, це відносно молодий на Російському ринку багатофункціональний продукт. Популярність ощадних сертифікатів у населення з року в рік зростає. Так, тільки за 2006 рік обсяг виданих ощадних сертифікатів у порівнянні з 2005 роком виріс у 2,45 рази. Найбільшим попитом користуються ощадні сертифікати з терміном погашення від 181 дня до 1 року, щоправда їх частка в загальному обсязі поступово знижується. Аналіз випуску кредитними організаціями ощадних сертифікатів за останні 5 років показує, що обсяги використання (емісії) постійно зростають. Виняток за обсягом випуску ощадних сертифікатів становить 2008-2009 рр. що пов’язано з кризовими явищами.

Дані Центрального Банку РФ за обсягом випускаються ощадних сертифікатів виглядають так:

Таблиця 2.1, %

Роки / Обсяги (за номінальною вартістю)

Короткий опис статті: сертифікат

Джерело: Банківський сертифікат – Вчив? Ні!

Також ви можете прочитати