Без рубрики, Різне

article 11235

04.04.2017

o ветеринарні свідоцтва;
o ліцензії на здійснення окремих — Buhucheta.net

Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування підприємств сфери оптової торгівлі, що займаються закупівлею товарів за кордоном

o гігієнічні сертифікати;

o ветеринарні свідоцтва;

o ліцензії на здійснення окремих видів діяльності в галузі охорони навколишнього середовища;

§ інші документи у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації;

§ організаційно-розпорядчі документи (накази, розпорядження, положення, схеми) організації.

За своєю суттю зовнішньоторговельний договір (контракт) є договором купівлі-продажу (поставки) товарів. За договором поставки постачальник-продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується передати в обумовлений термін чи строки вироблені чи закуповувані їм товари покупцю для використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням (ст. 506 ГК РФ).

При цьому в нашому випадку однієї зі сторін такої угоди (продавцем) буде іноземна особа (юридична або фізична).

Зміст таких договорів (реквізити, терміни поставки, порядок розрахунків тощо) визначено цивільним законодавством (ст. ст. 506 – 524 ЦК РФ). Однак до зовнішньоторговельним контрактом пред’являються додаткові специфічні вимоги виходячи з положень про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності.

Такого роду вимоги викладені в Рекомендаціях по мінімальним вимогам до обов’язковим реквізитам і форми зовнішньоторговельних контрактів, затверджених МЗЕЗ РФ від 29 лютого 1996 р. і доведених до відома зацікавлених сторін Листом Центробанку РФ від 15 липня 1996 року №300 «Про Рекомендації по мінімальним вимогам до обов’язковим реквізитам і форми зовнішньоторговельних контрактів»:

Предмет контракту

Зазначаються:

Найменування і повна характеристика товару.

Повне комерційне найменування товару, асортимент, розміри, моделі, комплектність, країна походження товару та інші дані, необхідні для опису товару, включаючи посилання на міжнародні і/або національні стандарти на продукцію.

Тара / упаковка, маркування товару.

Найменування тари або упаковки згідно з міжнародним класифікатором «Коди для видів вантажу, упаковок і матеріалів упаковок (з додатковими кодами для найменувань упаковок)». Опис і вимоги до маркування товару.

Обсяг, вагу, кількість товару.

Обсяг вантажу, його вага з упаковкою (брутто) або без неї (нетто) в узгоджених одиницях вимірювання.

У разі потреби наводиться кількість товару в одиницях вимірювання відповідно до таблиці єдиних вимірювань, наведеною в ТН ЗЕД.

Ціна і сума

Вказується загальна сума контракту і ціна за одиницю товару у валюті ціни з приведенням короткого найменування базису поставки відповідно до міжнародних правил тлумачення стандартних формулювань умов поставки товару («ІНКОТЕРМС-90»). Найменування і код валюти, в якій оцінений товар відповідно до класифікатора валют, що використовується для цілей митного оформлення.

У випадках, коли ціна за одиницю товару і сума контракту не можуть бути точно встановлені на дату підписання контракту, наводиться докладна формула ціни або умови її визначення з таким розрахунком, щоб при реалізації всіх обумовлених умов можна було однозначно встановити ціну товару і суму контракту.

Умови платежу

Дається опис умов платежу.

Вказуються найменування і код валюти, в якій буде проводитися платіж, згідно з класифікатором, що використовується для цілей митного оформлення, терміни платежу і умови розстрочки при її наданні, а також обов’язковий перелік документів, які передаються Продавцем Покупцю і підтверджують факт відвантаження, вартість і номенклатуру відвантажених товарів.

Рекомендується передбачати акредитивну форму платежу або іншу форму, що гарантує безумовне надходження валютної виручки при експорті товарів, а також надання гарантій на повернення платежу, раніше переведеного в оплату імпортованих товарів, у разі їх ненадходження.

Зазначаються повні найменування і поштові адреси банків (філій) сторін, номери рахунків, платіжні реквізити.

Термін поставки

Наводиться порядок поставки товарів, тобто дата завершення поставок і/або графік поставок конкретних партій товару із зазначенням строку дії контракту, протягом якого повинні бути завершені поставки товарів та взаємні розрахунки за контрактом.

Умови приймання товару за якістю і кількістю

Зазначаються місце і терміни проведення інспекції якості та кількості товару, найменування незалежної експертної організації, порядок пред’явлення рекламацій.

Форс-мажор

Формулюються форс-мажорні обставини.

Інші умови і обставини угоди

У спеціальних пунктах або розділах контракту визначаються інші умови і обставини угоди (гарантійні зобов’язання, ліцензійні платежі, технічна допомога, складання, налагодження і монтаж обладнання, навчання персоналу, інформаційні та інші послуги).

Розгляд спорів

Наводиться порядок пред’явлення і розгляду неврегульованих претензій, порядок платежів за претензіями, розгляд спірних питань в арбітражі. Вказується, правом якої держави регулюватимуться відносини за контрактом.

Санкції

Зазначаються санкції за неналежне виконання зобов’язань сторін, зокрема, за прострочення в поставці товару та/або прострочення в оплаті вартості товару, а також товару неналежної кількості та якості.

Адреси покупця і продавця

Юридичні і повні поштові адреси Продавця і Покупця, контактний телефон, факс, телекс організації (підприємства) — Продавця і Покупця.

Підписи сторін

Даються підписи осіб, уповноважених організаціями Продавця і Покупця укласти контракт, завірені печаткою, із зазначенням їх Ф. В. О. і посад.

Укладення зовнішньоторговельного договору (контракту) свідчить про наміри сторін здійснити операцію купівлі-продажу товару (продавця — продати, а покупець – придбати цей товар). Однак у цілях державного контролю за подібними операціями необхідно оформити ще паспорт імпортної угоди. Цей документ містить відомості з контракту між резидентом і нерезидентом, які необхідні для проведення валютного контролю. Псі складається не тільки при розрахунках між імпортером і постачальником в іноземній валюті. Оформляти цей документ доведеться і в тому випадку, якщо в контракті передбачена оплата імпортних товарів валютою РФ, а також векселями, як в іноземній валюті, так і у валюті РФ.

3.3 Зарубіжний досвід в області регулювання експортно-імпортних операцій

У всіх країнах світу зовнішньоторговельна діяльність регулюється державою. Глибина і жорсткість цього регулювання змінюється від країни до країни. Різний і набір засобів, за допомогою яких здійснюється це регулювання. Однак спільним є одне – держава захищає свою національну економіку, захищає інтереси своїх експортерів за кордоном і економічні інтереси вітчизняних виробників та споживачів товарів і послуг на національному ринку; створює за допомогою торгово-політичного регулювання механізм сопрягающий параметри економіки з економічними процесами, які відбуваються за її межами, пом’якшуючи їх вплив на національну економіку, сприяючи оптимальному її розвитку, забезпечуючи економічну безпеку країни.

Короткий опис статті: гігієнічні сертифікати

Джерело: o гігієнічні сертифікати;
o ветеринарні свідоцтва;
o ліцензії на здійснення окремих — Buhucheta.net

Також ви можете прочитати